Általános szerződési feltételek

A Kolibri Kft. az általa gyártott termékekre vonatkozó megrendeléseket – eltérő megállapodás hiányában – az alábbi feltétekkel teljesíti:

I. Bevezető rendelkezések

1.1 Jelen ÁSZF-ben olyan általános szabályok kerültek megfogalmazásra, melyek valamennyi, a Megrendelő és a Kolibri Kft. szerződéses ügylete során mind a Megrendelőre, mind pedig a vele szerződő Kolibri Kft-re kötelezőek.
1.2Az ÁSZF-ben foglaltak a Megrendelő és a Kolibri Kft. között létrejött, valamennyi szerződés és ügylet vonatkozásában szerződéses feltételnek minősülnek, és az ÁSZF a megrendelés elválaszthatatlan részét képezi.
1.3 A Kolibri Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő, vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérőén nem rendelkeznek.

II. A szerződés létrejötte

Ajánlatkérés

2.1 A Kolibri Kft. a termékeire vonatkozó ajánlatkéréseket elektronikus levélben fogadja. A Megrendelő csak és kizárólag olyan megjelenítéseket kérhet, melyek nem állnak jogvédelem alatt, vagy ha igen, akkor azokat jogszerűen használhatja.
2.2 Az ajánlatkérés alapján a Kolibri Kft. elkészíti az igényelt termékre vonatkozó Ajánlatát, amelyet a Megrendelő által megadott e-mail címre juttat el. Az Ajánlat tartalmazza az ellenértéket, valamint azokat a paramétereket és esetleges egyéb feltételeket is, amelyekkel a Kolibri Kft. az Ajánlat teljesítését vállalni tudja. Az Ajánlat tartalmazza a Kolibri Kft. képviseletében nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét is. A Kolibri Kft. érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad és az árajánlat kizárólag megrendelés esetén jelent kötelezettséget. Az árajánlat érvényessége 30 nap, az ettől eltérő érvényességi időt külön tüntetjük fel.

Az Ajánlat visszaigazolása, megrendelés

2.3 Az Ajánlat tartalmára vonatkozó módosítási igényeit a Megrendelő elektronikus levélben küldi meg, melynek alapján a Kolibri Kft. az általa teljesíthetőnek tartott változtatásokat elvégzi és az újabb Ajánlatot a Megrendelő részére elektronikus úton eljuttatja.
2.4 Az elfogadott Ajánlat alapján Megrendelő írásos megrendelést küld a Kolibri Kft. részére melyben feltünteti a megrendeléssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult képviselője nevét és elérhetőségét. A Megrendelő továbbá megrendelést adhat közvetlen a biléták.hu honlapba épített árkalkulátoros megrendelő modul használatával.
2.5 A Megrendelés alapján a Kolibri Kft. elkészíti az igényelt termék látványtervét, amit elküld jóváhagyásra a Megrendelő részére elektronikus formában.
Megrendelő a látványterv jóváhagyását elektronikus levélben elküldve rendeli meg az igényelt terméket. A Felek közötti szállítási, illetve szolgáltatási szerződés a Megrendelő által küldött megrendelési jóváhagyás Kolibri Kft-hez történő megérkezésével jön létre, a teljesítési határidő az előre igényelt összeg számlára érkezésének napjától indul.
2.6 A Megrendelő jogosult megrendelését a teljesítést megelőzően módosítani, köteles azonban az ebből eredő valamennyi többletköltséget a Kolibri Kft. részére megtéríteni.

III. Fizetési feltételek

3.1 A Kolibri Kft. egyedileg gyártott termékeinek ellenértékét előre fizetéssel utalással lehet kiegyenlíteni.
3.2 A Kolibri Kft. az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdését a megrendelés ellenértékének, vagy meghatározott hányadának előre történő kiegyenlítéséhez köti, ezért a teljesítési határidő kezdőnapja az előre igényelt összeg a Kolibri Kft. bankszámláján történő jóváírásának napja. Az összeg beérkezésekor a Kolibri Kft. számlát állít ki és küld meg a Megrendelő részére.
3.3 A konkrét megrendelésre vonatkozó fizetési módot és határidőt a Kolibri Kft. által küldött 1.2 pont szerinti Ajánlat, illetve a biléták.hu megrendelő modulja által küldött elektronikus levél tartalmazza.
3.4 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

IV. Teljesítés

4.1 A Kolibri Kft. a megrendelt termék elkészültét a Megrendelő által a megrendelésben megnevezett kapcsolattartó részére elektronikus úton jelzi (Készrejelentés).

Kiszállítás

4.2 Amennyiben az Ajánlat szerint a megrendelt termék Megrendelő részére történő továbbítása a Kolibri Kft. feladata, úgy ezen kötelezettségének a Készrejelentést követő 1 munkanapon belül tesz eleget oly módon, hogy GLS csomagként vagy egyéb úton az elkészült terméket a Megrendelő címére juttatja. Ha a Megrendelő a termék ellenértékének részét fizette megrendeléskor, úgy a Kolibri Kft. a kiszállítással egyidejűleg jogosult a végszámla kiállítására, melyet a Megrendelő átvételkor egyenlít ki készpénzben (utánvét).
4.3 Amennyiben a megrendelt termék elszállítását a Megrendelő vállalta, úgy ezen kötelezettségének a Készrejelentéstől számított 4 munkanapon belül köteles eleget tenni. Ebben az esetben a Kolibri Kft. a termék átadásával egyidejűleg adja át a Megrendelőnek, illetőleg a képviseletében megjelenő személynek a szabályszerűen kiállított számlát, akinek a számla és a megrendelt termék átvételét a személyazonosságának igazolása és rögzítése mellett aláírásával kell elismernie, a számlán szereplő fizetendő összeget kiegyenlítenie. Ha a Megrendelő a megrendelt termék elszállításáról a Készrejelentéstől számított 5 munkanap elteltével sem gondoskodik, úgy a Kolibri Kft. választása szerint jogosult azt a Megrendelő költségére GLS csomagban feladni, vagy az el nem szállított áru tárolásáért napi 500 Ft tárolási díjat felszámítani.

V. Szerződésszegés

Késedelem

5.1 Amennyiben a Kolibri Kft. az Ajánlatban vállalt teljesítési határidővel saját hibájából késedelembe esik, úgy kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, melynek mértéke a nettó ellenérték napi 1 %-a, maximum 10 %. A Kolibri Kft. hibájából bekövetkező 10 munkanapot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.
5.2 Ha a teljesítés a Kolibri Kft. hibájából végérvényesen meghiúsul, úgy 10 % meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
5.3 A Kolibri Kft. által kiállított számlát Megrendelő köteles az abban megjelölt fizetési határidőre kiegyenlíteni. Ennek elmulasztása esetén a Kolibri Kft. a szerződéstől azonnali hatállyal jogosult elállni.

Hibás teljesítés

5.4 Mennyiségi kifogással az 3.2 pont szerinti teljesítés esetén a küldemény igazolt átvételét követő 1 munkanapon belül, az 3.3 pont szerinti teljesítés esetén pedig az elszállítástól számított 1 munkanapon belül lehet élni.
5.5 Minőségi kifogást a teljesítéstől számított 8 naptári napon belül lehet bejelenteni kizárólag írásban.
5.6 Megrendelő kötelessége a termék felhasználási módjának ismerete, megfelelő strapabírású termék választása; hibás választás nem minősül hibás teljesítésnek, nem minősül minőségi problémának.
5.7 Hibás teljesítés miatti kifogásokat a Kolibri Kft. kizárólag írásban, elektronikus úton fogad az info@biletak.hu címen.

Elállás

5.7 A Megrendelő jogosult a 1.4 pont szerinti megrendelésétől elállni, köteles azonban a Kolibri Kft.-t ebből eredően érő kárt részére maradéktalanul megtéríteni.
5.8 Érdekmúlásra hivatkozással a Megrendelő kizárólag abban az esetben jogosult a szerződéstől elállni, ha annak feltételeit, okát és pontos dátumát az Ajánlatkérésben és a Megrendelésben tételesen rögzítette.

VI. Egyéb feltételek

6.1 Felek (Kolibri Kft., Megrendelő) a feladat elvégzése során szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást minden olyan eseményről, amely a feladat teljesítésére, illetve a határidők megtartására hatással lehet, mindvégig egymás üzleti és erkölcsi előnyének kölcsönös maximalizálására törekednek.
6.2 Felek megállapodnak abban, hogy vita esetén azt elsősorban békésen, tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges; kikötik a Budaörsi Városi Bíróság illetékességét, azzal, hogy a nem helyi bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben a jogszabályban meghatározott bíróság lesz illetékes.
6.3 Jelen szerződést Felek magyar nyelven kötötték.
6.4 Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
6.5 Felek közötti jogviszonyra egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.
6.6 Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek, vagy jelen szerződés alapján, kapcsolatban átadott dokumentumoknak esetleges jogellenessége, érvénytelensége, hatálytalansága vagy végrehajthatatlansága a szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét, hatályosságát vagy végrehajthatóságát nem érinti.
6.7 Jelen ÁSZF és adott megrendelés alapján a Kolibri Kft. által tervezett termékre a Megrendelő továbbértékesítési jogot is magába foglaló, kizárólagos felhasználási jogot nem szerez. Felek rögzítik, hogy a Kolibri Kft. jogosult a termék (beleértve annak tervét is) felhasználásra, és az eredeti példány tulajdonjogának átruházására.
6.8 Amennyiben a Kolibri Kft. a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles a Kolibri Kft-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.
6.9 A Kolibri Kft. nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt cégünk kizárja kártérítési felelősségét.
6.10 A Kolibri Kft.-nek joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni.
6.11 A szerződés kizárólag írásban módosítható, beleértve annak kiegészítését is.

Az Általános Szerződési Feltételek tulajdonosa: Kolibri Kft.